Team

goncharova 2017 200 250

Tatyana Goncharova

Managing partner
 

Semen Smirnov, Head of the Litigation Practice

Semyon Smirnov

The head of the Litigation Practice